Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie nr 144/RPLU.11.02.00-06-0142/18-00 podpisanej z Województwem Lubelskim.

Główny celem projektu jest: Wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Adamów dla 40 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. (30K i 10M) poprzez zorganizowanie Klubu Seniora do 31.08.2021r. Grupę docelową projektu stanowi 40 osób (30 Kobiet i 10 Mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczenie społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby niesamodzielne; mieszczące się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Siedziba Klubu Seniora znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 5C. Część z przewidzianych zajęć odbywać się będzie na terenie kompleksu oświatowego w Adamowie przy ul. Szkolnej 4G.

Kluczowe rezultaty projektu to: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 40,
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1, Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 20,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40,
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 1,
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 7,
Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – 40.

Projekt jest realizowany od 2019-09-02 do 2021-08-31.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Adamów

Wszelkie informacje o projekcie znajdować się będą na stronie internetowej Beneficjenta:
http://adamow.pl/ oraz Realizatora projektu (GOPS): http://adamow.pl/gops/