Kluczowe rezultaty projektu to: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 40,
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1, Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 20,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40,
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 1,
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 7,
Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – 40.

Projekt jest realizowany od 2019-09-02 do 2021-08-31.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Adamów

Wszelkie informacje o projekcie znajdować się będą na stronie internetowej Beneficjenta:
http://adamow.pl/ oraz Realizatora projektu (GOPS): http://adamow.pl/gops/